shutterstock 53761357 arnyekkal

Adatkezelési tájékoztató

flowers and eucaaliptus composition M9PL2FC 2

Az Intimkozmetika Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség a látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a http://naturiti.hu (továbbiakban: Weblap) látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Weblap működésével és Az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor az Adatkezelő tájékoztatást.

 1. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Weblap Szolgáltatásai

Adatkezelő: Intimkozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 3.em.3. cégjegyzékszám: 01-09-953611, adószám: 23113701-1-42)

Ügyfélszolgáltat (email): hello@naturiti.hu

Telefon: 06-20-572-9000

A Naturiti Intimkozmetika és Waxing szalonokat működtető Partnerek és az ügyfélszolgálati szolgáltatást biztosító Tititime Hungary Kft. önálló adatkezelőként járnak el az időpontfoglalás és ajánlatkérés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában, azonban a Partnerek jogosultak továbbítani az Adatkezelő részére az általuk kezelt személyes adatokat.

Az Adatkezelő a Tititime Hungary Kft. (székhely:1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 3.em.3., cégjegyzékszám: 01-09-177550, adószám: 24690911-1-41) mint partner részére az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat átadhatja, és a Tititime Hungary Kft. jogosult kezelni ezen személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban foglalt szabályoknak megfelelően.

Az informatikai rendszer üzemeltetése körében az Adatkezelő adatfeldolgozóként az IT & Coffee Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-868274, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48-54., 10. épület 2. emelet 18., adószám: 13692335-2-43) és a MiniCRM Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047449, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., adószám: 23982273-2-42., adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-56614/2012.) és a SalesAutoPilot Kft (Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773, Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. 5. em. 1., Postacím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.Adatkezelések nyilvántartási számai: NAIH-62272/2013, NAIH-62273/2013, NAIH-62274/2013, NAIH-62275/2013, NAIH-62276/2013, NAIH-62277/2013)

Megkeresések

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. Hírlevél) tekintetében Az Adatkezelő kezeli a Felhasználók adatait.

Abban az esetben, ha a Felhasználó időpontot foglalt, 3-2-1 nappal a foglalást megelőzően és a foglalás napján az Adatkezelő illetve a Partnerek emailben és/vagy SMS-ben értesítést küldenek a Felhasználónak az időpontról és az igényelt szolgáltatásról.

 1. Fogalmak

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az Info törvény értelmében:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

III. Adatkezelés elve

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel – az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 1. Adatkezelés jogalapja

A Weblap működésével és az Adatkezelő intimkozmetikai szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap valamely szolgáltatásának igénybevételével (pl.: ajánlatkérés, időpontfoglalás stb.) annak kezdeményezésével, illetve a személyes megjelenés alkalmával adja meg mind az Adatkezelőnek, mind a Partnereknek.

A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonható az Adatkezelőtől.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek felé fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 1. Kezelt adatok köre

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Időpontfoglalás, rendelés, ajánlatkérés

Az időpontfoglalás illetve tájékoztató igénylés során kezelt adatok: név, email cím, telefonszám.

Marketing megkeresések

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés során az Intimkozmetika Kft. által kezelt adatok: Felhasználó vezeték- és keresztneve, email címe, telefonszáma.

 1. Adatkezelés célja

A Felhasználó személyes adatai kezelésének az intimkozmetikai szolgáltatásnyújtás koordinációjához szükséges, ennek keretében különösen: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; Felhasználó adatainak ajánlatkérési, időpont foglalási célú továbbítása, a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; a Weblap szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása; időpontfoglalás, valamint ajánlatkérés megkönnyítése, a visszaélések elkerülése; a számviteli kötelezettségek teljesítése.

Külön hozzájárulás alapján az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés céljából is felhasználhatja.

VII. Adattovábbítás

Időpontfoglalás, Ajánlatkérés

Időpont foglalás és ajánlatkérés esetén az Adatkezelő a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az időpontfoglalással együtt rögzíti az ajánlatkérő Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám) és megjegyzését.

VIII. Adatkezelés időtartama

Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok

Az Adatkezelő a Felhasználó által kezdeményezett időpontfoglalással kapcsolatos személyes adatokat az ajánlat elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban. Az Adatkezelő a Felhasználó által kezdeményezett időpontfoglalással, és elfogadott ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Megkeresés céljából kezelt adatok

Az Adatkezelő a hozzájárulás IX. pont szerinti visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából. A Weblap egyes Szolgáltatásainak megszűnése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként– külön-külön szükséges visszavonni.

Ügyfélszolgálat

Az Adatkezelő az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

Az ajánlatkérés, időpontfoglalás során megadott adatok módosítását a Felhasználó rögzíti. Amennyiben a Felhasználó adatmódosítási szándékát az Adatkezelő felé jelzi az ügyfélszolgálati email címen vagy telefonszámon, az Adatkezelő rögzíti.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás a hello@naturiti.hu email címen vagy az Intimkozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 3.em.3. címre postai úton küldött levélben vonható vissza.

A Felhasználó a fentiektől eltérő esetekben – az ún. kötelező adatkezelés kivételével – a hello@naturiti.hu email címre küldött levél útján személyes adatairól tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelőtől, továbbá kérheti a személyes adatainak törlését, helyesbítését, illetve zárolását.

A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli az Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli Az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően Az Adatkezelő a IV. pont szerint a továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a hello@naturiti.hu ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 1. Tájékoztatás kérése

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által a Weblap szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a hello@naturiti.hu email címen. Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

 1. Igényérvényesítés

A korábban az Adatkezelő a részére megadott email címről érkezett igényt az Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – az Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó, mint érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

XIII. Adatbiztonság

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

XIV. Naplózási adatok

A Weblap használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás és az egyes konverziós események (pl. regisztráció, foglalás, ajánlatkérés) ideje, a látogató IP címe, valamint a megtekintett oldal címe. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, marketing tevékenység, valamint a Weblap szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokkal.

Időpontfoglalás feltételei

Személyiségi jogok megsértése esetén az adatkezelő sérelemdíj megfizetésére kötelezhető.

Az új ptk hatályba lépésével az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is módosul, méghozzá a 17. alcíme, és az alábbiak szerint:

“Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.”

Céginformáció

Név: Intimkozmetika Kft

Ügyfélszolgálat: +36 20 572 9000

E-mail: hello@naturiti.hu

Adószám: 23113701-1-42

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-953611

Pénzforgalmi jelzőszám:10918001-00000050-78540007

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: IT & Coffe Kft.

A tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-868274

A tárhely szolgáltató székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48-54., 10. épület 2. emelet 18.

A tárhely szolgáltató adószáma: 13692335-2-43

hu_HUHungarian
0
  0
  A kosarad
  A kosarad üresVissza a webshopba